ഓർമ്മ പൂക്കൾ

ഗതകാലത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീഥികളിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുത്ത പ്രശസ്തരുടെ സ്‌മൃതി സഞ്ചാരങ്ങൾ