ഗാനമാലിക

കേട്ട പാട്ടുകൾ മധുരം, കേൾക്കാത്ത പാട്ടുകൾ അതിനേക്കാൾ മധുരം-ഗാനമാലിക. എല്ലാദിവസവും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3:30ന്. പട്ടിൻ്റെ നേർമ്മയുള്ള സംഗീതാനുഭവം.