ശുഭ ചിന്ത

പുത്തനുഷസ്സിൽ പൊന്നൊളി തൂകികൊണ്ട് ദിനം തോറും രാവിലെ 6:35ന് ശുഭ ചിന്ത.